OM MOVENTIG

MOVENTIG är det första orala läkemedlet som tas en gång om dagen och
som verkar som en perifer μ-opioidreceptorantagonist (PAMORA).
Läkemedlet verkar genom att selektivt blockera μ-opioidreceptorer i
tarmen. Detta lindrar opioidorsakad förstoppning utan att påverka den
smärtlindrande effekten av opioider.1,2

OM MOVENTIG

MOVENTIG är det första orala läkemedlet som tas en gång om dagen och som verkar som en perifer μ-opioidreceptorantagonist (PAMORA). Läkemedlet verkar genom att selektivt blockera μ-opioidreceptorer i
tarmen. Detta lindrar opioidorsakad förstoppning utan att påverka den smärtlindrande effekten av opioider.1,2

OIC HAR EN SPECIFIK MEKANISM OCH MOVENTIG RIKTAR IN SIG PÅ DESS KÄLLA

Opioider binder till μ-receptorer i centrala nervsystemet och ger en smärtlindrande effekt1
Men de kan också bindas till μ-receptorerna i tarmen, vilket kan orsaka OIC1
MOVENTIG blockerar μ-receptorerna i tarmen, vilket åtgärdar den underliggande orsaken till OIC1
MOVENTIG har framtagits för att ha begränsad förmåga att penetrera blod-hjärnbarriären, vilket innebär att den inte påverkar opioiders smärtlindrande effekt på det centrala nervsystemet1

MOVENTIG ÄR PEGYLERAT* FÖR ATT MINSKA PASSIV GENOMTRÄNGLIGHET OCH PENETRATION GENOM BLOD-HJÄRNBARRIÄREN1

Det finns två huvudsakliga effekter av pegylering som bidrar till MOVENTIGs verkningsmekanism:

  • Pegylering minskar MOVENTIGs passiva genomtränglighet, vilket minskar permeabilitieten genom blod-hjärnbarriären.1
  • Pegyleringen gör MOVENTIG till ett substrat för P-glykotransportproteinet (P-gp), vilket ökar efflux av MOVENTIG1
    • Tack vare den minskade permeabiliteten och ökad efflux av MOVENTIG i förhållande till blod-hjärnbarriären blir naloxegols passage till det centrala nervsystemet minimal1

*Naloxegol är ett pegylerat derivat av μ-opioidreceptorantagonisten naloxon.1 Pegylering definieras som modifiering av ett protein, peptid- eller icke-peptidmolekyler, genom att sammanlänka en eller flera polyetylenglykolkedjor (PEG).

Referenser: 1. MOVENTIG Produktresumé. https://www.fass.se. 2. Anantharamu T, Sharma S, Gupta A, et al. Naloxegol: First oral peripherally acting mu opioid receptor antagonists for opioid-induced constipation. Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics. 2015;6(3):188.

Moventig®(naloxegol) 12,5 mg och 25 mg filmdragerade tabletter, Rx, (F).

Moventig fungerar som en perifert verkande my-opioidreceptorantagonist i magtarmkanalen.

Indikation: Moventig är avsett för behandling av opioidorsakad förstoppning hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på laxermedel.

Kontraindikationer:

Överkänslighet: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll, eller mot någon annan opioidantagonist.

Gastrointestinal obstruktion: Patienter med konstaterad eller misstänkt gastrointestinal (GI) obstruktion, eller patienter som löper ökad risk för recidiverande obstruktion, på grund av risken för gastrointestinal perforation (se Varningar och Försiktighet).

Tillstånd hos patienter med cancersmärta: Cancerpatienter som löper förhöjd risk för GI-perforation, t.ex. patienter med: underliggande malignitet i magtarmkanalen eller peritoneum recidiverande eller avancerad ovarialcancer behandling med vaskulär endotelial tillväxtfaktorhämmare.

Starka CYP3A4-hämmare: Samtidig användning av starka CYP3A4-hämmare.

Varningar och försiktighet:

Tillstånd med ökad risk för gastrointestinal perforation:
naloxegol får inte användas till patienter med känd eller misstänkt gastrointestinal obstruktion, till patienter med ökad risk för recidiverande obstruktion eller till patienter med underliggande cancer som löper risk för GI-perforation. Försiktighet bör iakttas avseende användning av naloxegol till patienter med tillstånd som skulle kunna leda till ökad känslighet i magtarmkanalens slemhinna. Patienterna ska rådas att avbryta behandlingen med naloxegol och omedelbart meddela läkaren om de får ovanligt svåra eller ihållande buksmärtor.

Kliniskt betydelsefulla skador på blod-hjärnbarriären: Till patienter med kliniskt betydelsefulla skador på blod-hjärnbarriärren ska naloxegol förskrivas med försiktighet. Vid tecken på opioid-medierad interferens med analgesi eller opioidabstinens ska patienten instrueras att avbryta Moventig-behandlingen och kontakta sin läkare. Samtidig metadonanvändning: Till patienter som behandlas med metadon för opioidberoende ska Naloxegol användas med försiktighet.

Gastrointestinala biverkningar: Rapporter om svåra buksmärtor och diarré har förekommit i kliniska prövningar med 25 mg-dosen, oftast uppträdande kort tid efter behandlingsstarten. För patienter som får svåra gastrointestinala biverkningar kan man överväga att sänka dosen till 12,5 mg med hänsyn till behandlingsrespons och tolerans hos de enskilda patienterna.

Opioidabstinenssyndrom: Om opioidabstinenssyndrom misstänks ska patienten avbryta behandlingen med Moventig och kontakta läkaren. Patienter med kardiovaskulära sjukdomar: Moventig ska användas med försiktighet till hos patienter som haft hjärtinfarkt under de senaste sex månaderna, symtomatisk hjärtsvikt, någon annan känd kardiovaskulär sjukdom eller hos patienter med ett QT-intervall på ≥500 msek.

CYP3A4-inducerare: Naloxegol rekommenderas inte till patienter som tar starka CYP3A4-inducerare. Nedsatt njurfunktion: Startdosen för patienter med måttlig eller allvarlig njurinsufficiens är 12,5 mg. Om biverkningar som försämrar tolerabiliteten inträffar ska behandlingen med naloxegol avbrytas.

Svår leverfunktionsnedsättning: Naloxegol har inte studerats hos patienter med svår leverfunktionsnedsättning. Användning av naloxegol rekommenderas inte till dessa patienter.

Cancerrelaterad smärta: Försiktighet ska iakttas vid förskrivning av naloxegol till dessa patienter (se Kontraindikationer).

Moventig innehåller natrium: Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 12,5 mg / 25 mg tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Biverkningar: De vanligaste biverkningar var buksmärtor och diarré samt nasofaryngit flatulens, illamående, kräkningar hyperhidros och huvudvärk.

Fertilitet, graviditet, amning: Fertilitet: Effekten av naloxegol på fertiliteten hos människa har inte studerats. Graviditet: Det finns en teoretisk risk för opioidabstinens hos fostret när en opioidreceptorantagonist används av modern, om hon samtidigt behandlas med en opioid. Naloxegol rekommenderas därför inte under graviditet. Amning: Det finns en teoretisk risk att naloxegol kan framkalla opioidabstinens hos ett spädbarn som ammas om modern tar en opioidreceptoragonist. Läkemedlet rekommenderas därför inte till ammande mödrar.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Moventig har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Moventig har subvention med begränsning: Subventioneras endast för patienter med opioid orsakad förstoppning med otillräckligt behandlingssvar på laxermedel.

# För att kategoriseras som otillräckligt behandlingssvar på laxermedel måste patienten under de senaste två veckorna haft OIC-symtom av minst måttlig allvarlighetsgrad samt behandlats med laxermedel av minst en laxermedelsklass under minst fyra dagar.

För information om pris och dosering se www.fass.se. Kyowa Kirin AB, Torhamnsgatan 39, 164 40 Kista.

Datum för översyn av SPC 09/2019

Kyowa Kirin AB | Torshamnsgatan 39 | SE-164 40 Kista | Sweden
E-post: infose@kyowakirin.com | www.kyowa-kirin.com

Kyowa Kirin Limited
KKI/SE/MOV/0048 04/2021     Den här webbplatsen är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige
KKI/SE/MOV/0048 04/2021
Den här webbplatsen är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige